Skip navigation.
Home

دیدگاه ها

بخش دیدگاهها فضای مناسبی برای طرح نظرات و آراء مختلف در خصوص حقوق بشر می باشد. این دیدگاهها لزوما دیدگاه سایت آگاهی نمی باشد و طرح آن در این قسمت کمکی در جهت ارتقاء گفتمان در مورد مسائل مابه الاختلاف محسوب می شود. از بازدیدکنندگان عزیز دعوت میشود تا نظرات و دیدگاههای خود را به سایت ارسال نمایند تا به نام آنها در این قسمت منتشر گردد

روز عمل و اقدام جهانی

دوستداران مردم ايران در بيش از ۸۵ شهر در اطراف جهان، روز ۲۵ ژوئيه ۲۰۰۹ ( ۳ مرداد ۱۳۸۸) را به عنوان روز عمل و اقدام جهانی «براى درخواست حرمت به حقوق انسانى مردم ايران و ابراز همبستگى بين المللى با جنبش حقوق مدنى در ايران» برگزيده اند. اين اقدام به گفته سازمان دهندگان آن «یک همکارى غير حزبى افراد و نهادهاى حقوق بشر» خوانده شده است. جزئيات مربوط به انگيزه و اهداف اين اقدام را در http://united4iran.com می توان دید.

ُ
سایت آگاهی همصدا با سایر عدالت خواهان و فعالان حقوق بشر ، این روز را گرامی داشته و پشتیبانی خود را از این اقدام مدنی اعلام می دارد.

سکوت می‌تواند ظلم را نهادینه سازد

مرداد ۱۳۸۸
حوریوش رحمانی

سکوت می‌تواند ظلم را نهادینه سازد

Syndicate content