Skip navigation.
Home

کتابها

کتابهائی که در این بخش ارائه می گردند عبارت از آثاری است که منحصرا ارتباط مشخصی با مبحث حقوق بشر داشته باشد. از بازدیدکنندگان محترم دعوت می شود چنانچه منابعی الکترونیکی در این زمینه در اختیار دارند جهت هرچه غنی تر شدن این مجموعه برای ما ارسال فرمایند.

فریادی از اعماق قلب

کتاب فریادی از اعماق قلب نوشته ویلیام سیرز ، بیانی واضح و گیرا از تجارب نویسنده در مورد تضییقات و فشارهائی است که بر بهائیان ایران وارد شده و چگونگی انعکاس این فشارها در مراجع بین المللی تشریح گشته است.

عماد الدین باقی ، حق حیات

پژوهشی در باره امکان لغو مجازات اعدام در شریعت اسلام و قوانین ایران و گزارش اعدام در ایران

زنانی که در راه آزادی عقیده تا پای جان ایستادند

به یاد ده زن بهائی که در شیراز اعدام شدند

بر شماست که این واقعه را بازگو کنید

این کتاب در باره قتل عام یهودیان ، کولیها ، زندانیان سیاسی و سایر افرادی است که در فاصله 1933 تا 1945 در اروپا کشته شدند. آنچه این حادثه را دردناکتر می سازد روشمند بودن این قتل عامها و بهره گیری از تکنولوژیهای مدرن بود که فاجعه را چند برابر نمود. نظر به اینکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه در زمان ما در همان مرحله کشور آلمان در زمان وقوع این فجایع قرار دارند ، احتمال تکرار چنین حوادثی در این کشورها وجود دارد . آگاهی از این موارد می تواند ما را در جلوگیری از آن یاری کند

بیگناهان

کتاب بیگناهان بررسی مستند تعدادی از پرونده های قضائی است که در فاصله سالهای قبل و بعد از شهریور 1320 بر علیه بهائیان مفتوح شده بود. روند بررسی و تعقیب قضائی بطور مستند در این کتاب ثبت شده است.

پیروزی یک عقیده (Word)

داستانی واقعی از واقعه قتل یک دکاندار بهائی در دوران مشروطیت که توسط خود نویسنده مشاهده شده و به رشته تحریر در آمده است.
Syndicate content