Skip navigation.
Home

بیانیه های جامعه جهانی بهائی

بیانیه هائی که در این قسمت مشاهده می کنید ترجمه مقدماتی بیانیه های جامعه بین المللی بهائی می باشد که جهت استفاده محققین در سایت قرار داده شده است . دقت فرمائید که این ترجمه ها نهائی نشده و در مرحله ویرایش می باشند.
نسخه اصلی این بیانیه ها را می توانید از آدرس زیر تهیه نمائید
http://www.bic-un.bahai.org

حقوق کودک

Syndicate content