Skip navigation.
Home

بیانیه های جامعه جهانی بهائی

بیانیه هائی که در این قسمت مشاهده می کنید ترجمه مقدماتی بیانیه های جامعه بین المللی بهائی می باشد که جهت استفاده محققین در سایت قرار داده شده است . دقت فرمائید که این ترجمه ها نهائی نشده و در مرحله ویرایش می باشند.
نسخه اصلی این بیانیه ها را می توانید از آدرس زیر تهیه نمائید
http://www.bic-un.bahai.org

رفاه عالم انسانی

ترجمه ای از بیانیّه دفتر اطّلاعات عمومی جامعه بین المللی بهائی 1995

 

تحريکِ نفرت, کمپين رسانهای ايران برای دهشتناک جلوه دادن بهائيان

يک گزارش مخصوص از جامعۀ جهانی بهائیان
اکتبر ۲۰۱۱


جامعۀ بين المللی که از گسترش وسيع نزاعهای مذهبی و عدم تسامح دينی مضطرب و هراسان است، در سالهای اخير توجه فزايندهای به مبارزه با تحريک نِفرت و خشونت نموده است.  در حالی که ايران ادعا میکند که از اينچنين تلاشهايی حمايت میکند، امروزه يک کمپين سيستماتيک با حمايت و اعانت دولتبه منظور تحريک نفرت در جريان

چارچوبی تازه برای رفاه جهانی

بیانیه جامعۀ جهانی بهائی در کمیسیونِ توسعۀ اجتماعی سال ۲۰۰۶ درخصوص بازنگری اولین دهۀ ملل متحد برای ریشه کن سازیِ فقر

 

تحولی در مشورت جمعی : اهمیت وحدت و عدالت

بیانیه جامعه جهانی بهایی به چهل و هشتمین جلسه کمیسیون توسعه اجتماعی با اولویت موضوعی "انسجام اجتماعی"

بسیج منابع نهادی، حقوقی و فرهنگی برای وصول به برابری جنسیتی


بیانیهء جامعهء بین‌المللی بهائی به پنجاه و دومین اجلاس کمیسیون منزلت اجتماعی زنان

اوّل فوریه 2008

 

نامۂ سرگشاده از حقوق همۂ ايرانيان دفاع می‌کند

نامه‌ای سرگشاده به تاريخ ۱۶ آذر ۱۳۸۹ (۷ دسامبر ۲۰۱۰)، از طرف جامعۂ جهانی بهائی خطاب به رئيس قوۂ قضائيۂ ايرآن، آيت‌الله محمدصادق لاريجانی.

ديدگاه امر بهائي مورد پيشگيري از سوء استفاده از مواد مخدّر

ديدگاه امر بهائي مورد پيشگيري از سوء استفاده از مواد مخدّر

اين مقاله پرفسور اي.ام. قديريان (A.M. Ghadirian) از دانشگاه مک گيل (Mcgill) منترال که در نشريه شماره يک ، جلد 43 تحت عنوان "مواد مخدّر" چاپ شده اين مقاله از نشريات برنامه بين المللي کنترل مواد مخدّر است.

ژانويه 1991
چکيده

مقاله حاضر بعضي از اصولي را که مورد نظر جوامع بهائي در ايجاد برنامه هاي پيشگيري از سوء استفاده مواد مخدّر براي فرد ، خانواده و اجتماع است توصيف مي کند . فرد را ياري و مساعدت مي نمايد تا احساس هدفمندي ، عزّت نفس و احترام براي سايرين بنمايد و به يک حالت بلوغ برسد تا بتواند شخصاً شرايط را به طور عيني و واقع بنيانه ارزشيابي کند و رضايت خاطر آني را به جهت هدف آينده به تعويق بيندازد . فرد با احساس مسئوليت و تشخيص موقعيت روحاني خويش مي تواند نگرش مثبت نسبت به خودش و محيط پيدا کند. والدين تشويق مي شوند عشق و وحدت و يک شيوۀ زندگاني سالم را ترويج نمايند تا کودکان از الگوهاي سالم رفتاري برخوردار گردند . هدف ديگر از تجربۀ خانواده مساعدت اطفال جهت مقابله با فشار و تنش و ساير مشکلات حيات روزانه است . به طورکلّي جامعه از طريق تعليم و تربيت تشويق مي شود نگرش و برخورد مثبتي نسبت به سلامت و بهداشت افراد داشته باشد و فعاليت ها و اموري را توسعه بخشد که منجر به از بين رفتن انزوا مي شوند.

حقّ آموزش

حقّ آموزش
بيانيه کتبي ارائه شده از طرف جامعه جهاني بهائي به پنجاه و ششمين اجلاس به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل تحت عنوان مورد دهم از دستور جلسه موقت درباره حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي که به عنوان سند شماره #E/CN.4/2000/NGO/13 سازمان ملل منتشر گرديد.
سوئيس ، ژنو ، مارس 2000

اجلاس هزاره صلح جهاني سران جهان: ديدگاه بهائي

اجلاس هزاره صلح جهاني سران جهان: ديدگاه بهائي
اجلاس هزاره صلح جهاني سران جهان: ديدگاه بهائي، توسط دکترآلبرت لينکن، دبير کل جامعه بين المللي بهائي ايراد گرديد.
نيويورک، ايالات متّحدۀ آمريکا
29 اوت 2000

تأثير تبعيض نژادي بر زنان

تأثير تبعيض نژادي بر زنان
بيانيه کتبي ارائه شده از طرف جامعه جهاني بهائي به چهل و پنجمين اجلاس کميسيون بررسي موقعيت زنان به عنوان سند شماره #CN.6/2001/NGO/7 سازمان ملل، تحت عنوان مورد ب 3 از دستور کار موقّت انتشار يافته و مربوط است به : تبعيض جنسي و کلّيه اشکال تبعيض به ويژه تبعيض نژادي و نژاد گرايي ، بيگانه هراسي و عدم شکيبايي مربوطه.
ايالات متّحده آمريکا- نيويورک
16- 6 مارچ 2001
Syndicate content