Skip navigation.
Home

کانون نویسندگان

بیانیه ‌کانون نویسندگان ایران به مناسبت هجدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده

هجده سال از خزان هولناک سال۱۳۷۷ گذشت. اما روشنایی هنوز در پرده های تو در تو و تاریکِ ابهام زندانی ست. هر چند در آن پاییز مرگبار شاخه‌ها و برگ های قتل های سازمان‌یافته و سیاسی- عقیدتی نمایان شد، اما ریشه های رویکرد ارتجاعی کشتار و حذف مخالفان و دگراندیشان نه تنها همچنان برجامانده است بلکه سیر آن را می‌توان تا نخستین سال های پا‌‌گرفتن حاکمیت جدید پی گرفت.

Syndicate content