Skip navigation.
Home

رجائی شهر

نامه جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل

خطاب به خانم دکتر عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

همچنین به سازمان عفو بین الملل،
و نیز سازمان دیده بان حقوق بشر،

ما زندانیان سیاسی- عقیدتی محبوس در سالن ١٢ سالن ٤ زندان رجایی شهر، بدنبال نقض مکرر و مداوم مفاد و مقررات ذكر شده در آیین نامه داخلی سازمان زندان ها و کوتاهی در دادن امكانات قانونی،بطور جدی در معرض آسیب ها و بیماری های گوناگون و مرگ تدریجی قرار داریم:

Syndicate content