Skip navigation.
Home

صلح جهانی

صلح جهانی: رویایی فانتزی یا حقیقتی دست نیافتنی -- نگاهی اجمالی به بیانیۀ ( وعدۀ صلح جهانی ) - قسمت اول

جنگ جهانی دوم با بیش از صد میلیون کشته و زخمی در سال 1945 به اتمام رسید. در میان غریو شادی و امید جهانیان، سازمان ملل متحد برای پاسداری از یک صلح دائمی و پایدار تأسیس شد و به سرعت سازمانهای جهانی منضم به آن و یا در کنار آن ظاهر شدند، هر چند تأسیس سازمان ملل متحد گام بلندی رو به جلو بود اما هرگز بشریّت را به آنچه آمال و آرزویش بود نرساند. بزودی جنگ ها و انقلابات استقلال طلبانه، جنگ ها و کودتاهای مکرر داخلی برای کسب قدرت، جنگ های بین ملل در سطوح منطقه ای و بالاخره جنگ سرد و مسابقه تسلیحاتی بین بلوک های شرق با ایدئولوژی کمونیسم و به رهبری اتحاد جماهیر شوروی و غرب با ادعای حفاظت از حقوق انسانها و لیبرالیسم، ذهن مردم جهان را با اضطرابی ناشی از آغاز جنگی خونبارتر از گذشته به خود مشغول داشت. هر چند در این سالها، جنگی عمومی روی نداد ولی به دلائل فوق مردمان زیادی به خاک و خون کشیده شدند، شهرهای بسیاری به ویرانه بدل شدند و انسان های فراوانی از دیار خود آواره گشتند،
برتراندراسل در دهۀ 70 ( م ) اعلان نمود که از پایان جنگ جهانی دوم تا آن زمان تنها 26 روز در جهان ، صلح مستقر بوده است! (1)

Syndicate content