Skip navigation.
Home

شارلی ابدو

نسرین ستوده و حمایت از قربانیان حمله به نشریه فرانسوی

نسرین ستوده و حمایت از قربانیان حمله به نشریه فرانسوی

رفتار خشونت آمیز دیگری تعدادی از اهالی مطبوعات را در فرانسه طعمه ی خشم و تعصب نمود . آنان که مدعی دفاع از مذهب خاصی هستند, بدانند که هیچ مذهبی چنین خشونت عریانی را توصیه نمی کند.
اینجانب ضمن تسلیت به خانواده های کشته شدگان و فرانسویان که در این فاجعه, عزادارند, از اینکه دولت و ملت فرانسه به بهانه ی ایجاد نظم و امنیت, آزادی دیگر شهروندان را سلب نمی کنند, سپاسگزارم.
از اینکه در محافظت از دمکراسی از رفتارهای مدنی استفاده می کنید, صمیمانه از شما سپاسگزارم. شاید همین اقدامات به ما نیز بیاموزد چگونه با صبر و بردباری بر موانع دمکراسی و آزادی بیان غلبه کنیم.

Syndicate content