Skip navigation.
Home

‌آرش صادقی

زیر فشار بودن آرش صادقی برای گرفتن اعتراف برعلیه خود پس از 4 ماه انفرادی و بازداشت مجدد

آرش صادقی بیست مهر ماه 92 پس از سپری کردن نوزده ماه انفرادی در بند 209 اطلاعات آزاد گردید. بازداشت آرش بدون ارائه ی حکم و بدون تشکیل دادگاه به صورت غیر قانونی با ضرب و شتم در خیابان انجام گرفت. درحین بازجویی های پیشین بیشترین فشارجهت گرفتن اعتراف ویدئویی از وی در مورد مرگ مادرشان بوده است. آنچه به ایشان قصد تفهیم داشتند این بوده که اعتراف نماید مرگ مادربه دلیل بیماری های پیشین ایشان بوده است ودر ضمن قصد داشتند که آرش از طرح شکایت در مورد مرگ مادر صرف نظر کند.

Syndicate content