Skip navigation.
Home

دانشجویان دختر

محدودیت برای پذیرش دانشجویان دختر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

zanan.jpg

خرداد  1391
 

نامه بیش از ١٨٠ نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به محدودیت پذیرش دختران


بیش از ١٨٠ نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران در نامه ای خطاب به هيئت رئيسه‌ی این دانشگاه، خواستار بازنگری در محدودیت های ایجاد شده برای پذیرش دانشجویان دختر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال جاری شدند.

Syndicate content