Skip navigation.
Home

زندانیان عقیدتی- سیاسی

آخرین گزارش از وضعیت زندانیان عقیدتی- سیاسی زندان سمنان

 فروردین ۱۳۹۱


بر اساس آخرین گزارش های رسیده، در حال حاضر حدود ۷ نفر زندانی در زندان شهر سمنان در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند. در این گزارش که از سوی جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی تهیه شده است، آخرین لیست از زندانیان زندان به همراه مختصری در خصوص وضعیت و میزان محکومیت آن ها آورده شده است.

بنا بر این گزارش وضعیت حبیب گلپری پور، جوان کرد بیش از پیش نگران کننده است. فالح عبدالله المنصوری با حدود ۷۰ سال سن در وضعیت دشواری قرار دارد. و در عین حال آمار بالای زندانیان بهایی نیز قابل توجه است .

Syndicate content