Skip navigation.
Home

اعدام مخفیانه

بعد از اعتراف به جنایت، محل گورهاى دسته جمعى را به خانواده ها نشان بدهید، شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

چندی پیش، مصادف با سالگرد کشتار هولناک دستجمعی زندانیان سیاسی تابستان سال ۶۷، اقدام شجاعانه و تحسین برانگیز چند تن از شهروندان در داخل کشور، برای نخستین بار برخی از عاملان این کشتار را مجبور به شکستن سکوت ساخت. از جمله مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی و برخی دیگر به فاجعه هولناک کشتار زندانیان و به جنایات خود اعتراف نمودند.

اعدام پنهانی ۱۶ زندانی دیگر زندان وکیل آباد مشهد در روزهای دوم و سوم خرداد : وجود سه خواهر بین اعدام شدگان

19 خرداد 90

 

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران:

منابع موثق به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند در ادامه اجرای احکام اعدام در زندان وکیل آباد مشهد (زندان مرکزی) که ازسوی مقامات قضایی طبق روال ماه های گذشته اعلام نشده است، طی روزهای سوم وچهارم خرداد ماه ۱۶ نفر اعدام شده اند.

آمار اعدام مخفیانه؛ در مرز فاجعه

روزآنلاین؛ کاوه قریشی- سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مصاحبه با روز می گوید منبع اصلی هدایت اعدام های مخفیانه در ایران، غلام حسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور است و این نگرانی وجود دارد که یک بار دیگر سناریوی اعدام های مخفیانه دهه شصت در ایران تکرار شود.

Syndicate content