Skip navigation.
Home

ناتولی درخشان

اعدام

 

ناتولی درخشان
1/12/89

 

به دور حلقه اش تکفیر گو هستند.
به دست و پای او زنجیر را بستند
و جفتی کهنه دمپایی
دو رنگ و رنگ و رو رفته
به زیر پای او جستند
و مردان و زنانی گرد میدان، منتظر
ساعات طولانی،
تا حراج دیدن جان کندن انسان
به دور سبزه میدان را،
به پا خیزند!
بشر را حلقه در گردن بیاویزند
و در فرجام این تصویرهای شوم
به دست آویز حکم شرع

Syndicate content