Skip navigation.
Home

رضا شهابی

وضعیت بحرانی رضا شهابی در اثر اعتصاب غذای خشک

reza_shahabi_1.jpg

  رضا شهابی فعال کارگری در بند، از روز شنبه 13 آذر 89 در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذای خشک زده و از نظر جسمی در وضعیتی بحرانی قرار دارد.

به گزارش کمیته هماهنگی، رضا شهابی فعال کارگری و عضو هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران که در روز 22 خرداد 89 در محل کار خود بازداشت شده بود به دلیل فشار جسمی و روحی ازناحیه کمر و کتف دچار نارحتی است و از عفونت دهان و دندان رنج می برد.

Syndicate content