Skip navigation.
Home

تجارب تاریخی

جامعه بهائی در تاریخ پر فراز و نشیب خود با موارد متعددی از نقض حقوق اولیه پیروانش روبرو بوده است. در طول این سالها ، این جامعه فرا گرفته است که چگونه بدون آلوده شدن به خشونت و با تاکید بر حقوق مسلم خود ، این حقوق را بدست آورد. تجربه ای که می تواند برای همه اقلیتهای اجتماعی در سراسر جهان ، اموزنده باشد. در این بخش به نمونه هائی از این تجارب اشاره می کنیم

تخت جمشید ترک خورد، عظیم ترین بنای سنگی جهان در معرض ریزش

takhte-jamshid.jpg
 آبان ۱۳۹۰

 

ترکهای متعددی که در تخت جمشید ایجاد شده، این بنا را در معرض ریزش و آسیب جدی قرار داده است.

 

Syndicate content