Skip navigation.
Home

حقوق زنان

جن‌گیری از عروس‌های چچنی به شیوه اسلامی

لوسی اش

چچن

ده ها اتومبیل بیرون پارک شده بود و جمعیت زیادی مشتاقانه برای گذشتن از دروازه‌های آهنی در پیاده رو جمع شده بودند.

در حیاط خانه، زن‌ها بطری‌های پلاستیکی و گالن‌های فلزی را از آبی که توسط "امام" متبرک شده بود، پر می‌کردند.


وقتی کفشم را درآوردم، توجه‌ام به پلاک مرمرینی جلب شد که روی دیوار نصب شده بود. روی آن نوشته شده بود: " هیچ بیماری نیست که "الله" نتواند علاج کند."

در داخل خانه، خانواده‌های متعددی روی نیمکت‌ها نشسته بودند.

Syndicate content