Skip navigation.
Home

اسناد حقوقی و معاهدات

امکان دادخواهی و شکایت افراد بهایی (نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی)

سئوال:

احتراما" در خصوص شکایت افراد بهایی مبنی بر سرقت یا خیانت در امانت و غیره، آیا شکایت آنان در دادسرا قابل رسیدگی می باشد یا خیر و رد مال در این خصوص چگونه خواهد بود و نیز آیا دادخواست انحصار ورثه افراد ضاله(بهایی) پذیرفتنی است یا خیر، در حالی که افراد بهایی و بهایی زاده باشند(طرفین)، بر چه اساسی باید اموال و ماترک آنان تقسیم شود؟....


نظریه مشورتی شماره 41/7 اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه:

Syndicate content