Skip navigation.
Home

بيانيه کنشگران کارزار لگام پيرامون اعدام های اخير

بيانيه کنشگران کارزار لگام پيرامون اعدام های اخير
در حاليکه بيش از يک هفته از توافق هسته ای ايران با قدرت های بزرگ جهانی نمی گذشت، قوه ی قضاييه در اقدامی تعجب بر انگيز به اجرای حکم های اعدام گسترده ای دست زد که تا کنون اجرا نشده بودند. در ميان اعدام شدگان تنی چند نيز به اتهام های سياسی اعدام شده اند. هم چنين افرادی به چوبه ی دار سپرده شده اند که در زمان ارتکاب جرم کم تر از ۱۸ سال داشتند.

از نظر ما اين اعدامها يا با انگيزه ی ازبين بردن شماری از مخالفان صورت گرفته است يا با انگيزه ارعاب. ما در اينجا ضمن اعلام اينکه احکام قضايی و بويژه احکام سنگين قضايی نبايد تحت تاثير شرايط سياسی قرار گيرد، به اين اصل اساسی حقوقی و انسانی تمسک می جوييم که هرگز و به هيچ دليلی نبايد از خشونت های قضايی برای ايجاد رعب و وحشت سياسی استفاده شود.

به موجب تعهدات بين المللی که ايران نيز به آن ها پيوسته است، اعدام افراد زير ۱۸ سال ممنوع است و اعدام آنها برخلاف مفاد کنوانسيون هايی است که ايران رسما به آنها پيوسته است. عملکرد دولت ايران با تعهدات بين المللی اش مبنی بر منع اعدام زير ۱۸ سال و کاهش مجازات های سالب حيات در تناقض است، زيرا در عمل شاهد بوده ايم و شاهد هستيم که با وجود همه ی تعهدات بين المللی کشور و ادعاهای روز افزون در مورد اصلاح امور فرهنگی و قضائی، متاسفانه همچنان آمار اعدام در ايران رو به افزايش است و شمار سالانه ی آن به سه برابر رسيده است.

ما به حکم وظيفه ی انسانی و شهروندی خود ضمن محکوم کردن اعدام های اخير، از قوه قضاييه و دولت ايران می خواهيم هر چه زودتر نسبت به توقف اعدام ها اقدام کنند ويادآوری می کنيم که اعلام دوستی با دنيا بدون دوستی حقيقی با مردم و رعايت حقوق انسانی همگان عملی ريا کارانه است .

اعضای کارزار لگام
۵ ارديبهشت ۱۳۹۴

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options