Skip navigation.
Home

اعدام ۱۸ نفر دیگر در ایران؛ ۵۳ اعدام در یک هفته

خرداد 91
 


سازمان حقوق بشر ایران خواستار واکنش فوری جامعه جهانی شد

جـــرس: به گزارش رسانه های دولتی کشور، طی روزهای گذشته، ۱۸ نفر در چهار شهر مختلف ایران اعدام شدند، که با احتساب اعدام شدگان روزهای اخیر، ۵۳ اعدام طی یک هفته در ایران بوقوع پیوست.

به گزارش «سازمان حقوق بشر ایران»، موج اعدام در ایران همچنان ادامه دارد.

محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان گفت: "ما از سکوت جامعه بین المللی به رغم این واقعیت که احکام اعدام حدود ۵۰ نفر در ایران تنها در یک هفته اجرا شده است تعجب می کنیم... بیش از ۸۰ درصد از تمام کسانی که در ایران اعدام می شوند به اتهام خرید و فروش مواد مخدر در پشت درهای بسته دادگاه انقلاب محکوم می شوند."

بر اساس این گزارش، «فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران» خبر داده بود که در چند روز گذشته ۲۳ نفر در شهرهای یزد و رشت به دار آویخته شدند.

۱۴ زندانی در تهران اعدام شدند

بنا به گزارش ایسنا ۱۴ زندانی روز دوشنبه در یکی از زندانهای تهران اعدام شدند. تمام کسانی که اعدام شدند به اتهام مواد مخدرمحکوم شده بودند.

۲ زندانی نیز در سنندج اعدام شدند

بنا به گزارش فارس دو زندانی با نام‌های" ص ،ر "و "و ، ع "صبح دیروز در زندان مرکزی سنندج اعدام شدند. هر دو آنها به جرم سرقت و تجاوز محکوم به اعدام شدند.

یک زندانی در ساری اعدام شد

بنا به گزارش رسانه های دولتی و دادستان عمومی و انقلاب ساری یک زندانی در ساری اعدام گردید. نام این زندانی مشخص نیست و جرم وی خرید فروش ۵۰ کیلو تریاک گزارش شده است.

یک زندانی در کرمانشاه اعدام شد

بنا به گزارش خبر رسانی کردپا ، یک زندانی بنام هیوا هواس در زندان دیزل آباد کرمانشاه دیروز صبح اعدام شد.

این گزارش مشخص نکرد این زندانی به چه جرمی به اعدام محکوم شده بود ولی دستگیری وی را در سال ۸۸ تائید کرده است.این گزارش توسط منابع رسمی حکومت ایران اعلام نشده است.


منبع:  کمیته گزارشگران حقوق بشر

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options