Skip navigation.
Home

وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی کرد در زندان رجایی‌شهر

2 شهریور 90

 

کلمه- رمضان سعیدی و هادی امینی، دو زندانی سیاسی کرد، به همراه ۱۶ زندانی سیاسی دیگر در حسینیه اندرزگاه شش زندان رجایی شهر نگهداری می شوند. در این مکان حتی زندانیان جای کافی برای خواب ندارند و به صورت نوبتی می خوابند.

براساس خبرهای رسیده به کلمه، این زندانیان در این بند که بدترین و نامطلوب ترین بخش این زندان محسوب می شود، به همراه تعدادی دیگر از زندانیان عادی نگهداری می شوند و از نظر شرایط بهداشتی و رفاهی وضعیت بسیار نامناسبی دارند.

هادی امینی، زندانی سیاسی کرد، در این شرایط دشوار به نارسایی کلیوی مبتلا شده است و همبندان امینی به شدت نگران سلامت وی هستند.

با اینکه او بارها درخواست مراجعه به بیمارستان و حتی بهداری زندان را مطرح کرده است، اما هر بار مسوولان به این خواسته او بی توجهی نشان می دهند و او در شرایط جسمی بسیار نامناسبی در زندان به سر می برد.

هادی امینی و رمضان سعیدی به پنج سال زندان محکوم شده و در تمام سه سال گذشته از حق مرخصی محروم بوده اند. آنها چندی پیش از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شدند و در اعتراض به شرایط نامناسب نگهداری شان دست به اعتصاب غذا زدند، اما این اعتصاب غذا هم در بهبود وضعیت آنان تاثیری نداشت. این زندانیان خواستار انتقال به بند زندانیان سیاسی زندانیان رجایی شهر هستند.

 

منبع: کمیته گزارشگران حقوق بشر

 

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options