Skip navigation.
Home

سایت درسی دانشگاه آنلاین بهائیان فیلتر شد

در ادامه فشارها بر دانشگاه آنلاین بهائیان، سایت درسی این دانشگاه فیلتر شد.

به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، این سایت که در آن دانشجویان با یکدیگر و اساتید خود در ارتباط بودند، بعد از ظهر امروز ۱۱ تیرماه سال ۹۰ فیلتر شد. این سایت نیازهای دانشجویان این دانشگاه را که به صورت آنلاین تحصیل می کردند برآورده می کرد. به نظر می رسد فیلتر شدن این سایت در ادامه فشارها بر این دانشگاه است که از اول خرداد ماه امسال آغاز شده است.

در اول خرداد ماه ماموران امنیتی با هجوم به منازل بیش از ۳۰ نفر از مرتبطین با این دانشگاه، بیش از ۱۵ نفر را بازداشت و در روزهای بعد بیش از ۲۰ نفر را احضار کردند که هنوز چند نفر آنها در زندان اوین محبوس هستند.همچنین در این هجوم چند مکان آموزشی در سطح شهر تهران پلمپ شد.

لازم به توضیح است که بهائیان در ۳۰ سال اخیر، حق ورود به دانشگاه را نداشته اند و در چند سال اخیر هم که به آنها اجازه شرکت در کنکور داده شده است، یا هنگام دریافت کارنامه با عبارتهایی نظیر "نقص پرونده" مواجه شده اند یا پس از ورود به دانشگاه و پس از سپری کردن چند ترم از دانشگاه اخراج شده اند.

منبع: جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options