Skip navigation.
Home

یورش به منازل سه استاد روانشناسی

در ادامه هجوم به منزل شهروندان بهایی مرتبط با دانشگاه علمی بهایی، مامورین امنیتی در صبحگاه روز 29 تیر ماه به منازل سه شهروند بهایی مراجعه کردند. ساعت 7 صبحگاه، خانه های فلورا مسعود و فاران حسامی، توسط مامورین امنیتی تهران مورد تفتیش قرار گرفت. این افراد اقدام به ضبط لپ تاپها و نیز تلفن های همراه ایشان نمودند. در ضمن به نظر می رسد، مراجعه ای نیز به منزل سامان مبشر از دیگر اساتیداین رشته صورت .گرفته است ولی مامورین وارد منزل نشده اند

پیش تر نیز نسیم باقری از دیگر مسئولین این رشته مورد بازجویی قرار گرفته است و رامین زیبایی نیز از دیگر همکاران و اساتید روانشناسی در حال حاضر در زندان به سر می برد.

دانشگاه علمی بهاییان ایران در روز یکشنبه اول خرداد ماه مورد یورش نیروهای امنیتی در سراسر ایران قرار گرفت. این مامورین 39 خانه را مورد بازرسی قرار دادند و وسایل شخصی و نیز کامپیوترهای افراد را به همراه خود بردند. در این میان 16 نفر دستگیر شدند. تعدادی از ایشان پس از چند هفته به قید وثیقه آزاد شدند و منتظر دادگاه خود می باشند.

پس از اول خرداد ماه تعدادی از افراد مرتبط با دانشگاه بهایی توسط اداره اطلاعات مراکز احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند. تعدادی دیگر در شهرها بازداشت شدند یا منازلشان در روزهای دیگر مورد هجوم قرار گرفت. در این ضمن، صدف ثابتیان و دانیال اوجی، از دانشجویان این دانشگاه علمی نیز بازداشت شدند. دستگیری دانیال اوجی، به صورت ربودن وی در خیابان و با جبر صورت گرفته است. وی توسط افرادی به ظاهر ناشناس دستگیر و مورد شکنجه های شدید روحی و روانی قرار گرفته بود و پس از سه روز آزار و کبودی و کوفتکی و سوختگی بدنی در اتوبان همت رها شده بود. رباینده ها که اصرار داشتند خود را با اداره اطلاعات، بی ارتباط نشان دهند، بیشتر بازجویی های خود را درباره دانشگاه بهایی صورت داده بودند و نیز در همان روز دستگیری سایر افراد، نامبرده، ربوده شده بود.

دانشگاه علمی بهایی در سال 1366 و به ابتکار و تلاش اساتید اخراج شده بهایی در ایران، آغاز به کار کرد. بهاییان پس از انقلاب فرهنگی 59 طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی اجازه ورود به دانشگاههای ایران را نیافتند. دانشگاه علمی بهاییان جایگزینی برای این ظلم آشکار دولت ایران بر شهروندان بهاییش بوده است تا بتواند شهروندانی شریف، مفید و کارآمد برای جامعه ایران و نیز جامعه جهانی تربیت نماید.

منبع: خبرنورد

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options