Skip navigation.
Home

سی روز بی خبری از وضعیت افروز فرمانبرداری و نوشین خادم

Afrooz-farmanbordari-copy.jpg

افروز فرمانبرداری و نوشین خادم دو شهروند بهایی، در اول خرداد ماه در طی یورش گسترده مامورین امنیتی در سراسر ایران به مسئولین دانشگاه علمی بهاییان، دستگیر شدند و هنوز از وضعتی آن‌ها اطلاعی در دست نیست.

به گزار ش«خانه حقوق بشر ایران» نوشین خادم در تهران و افروز فرمانبرداری در شهر کرج بازداشت شده‌اند.

همزمان با ایشان ۱۴ شهروند بهایی دیگر نیز دستگیر شدند و نزدیک به ۴۰ خانه مورد تفتیش قرار گرفت. در این میان ۴ نفر از ایشان تا کنون به قید وثیقه آزاد شده اند ولی ۱۲ نفر دیگر هنوز در بازداشت به سر می برند.

همگی به غیر از دو زن بازداشت شده، یک بار تماس کوتاه تلفنی با خانواده های خود داشته اند ولی از وضعیت افروز فرمانبرداری و نوشین خادم هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست.

منبع: خبرگزاری حقوق بشر ایران - رهانا

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options