Skip navigation.
Home

ابراز نگرانی مایکل اسپیندلگر، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه اتريش، از ظلم به بهائیان ایران

 • ابراز نگرانی مایکل اسپیندلگر، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه اتريش، از ظلم به بهائیان ایران
 • June 2nd, 2011
 • بیانیۀ مطبوعاتی وزارت خارجۀ اتریش، ۱ ژوئن /۲۰۱۱

  اسپیندلگر: «باید حقوق جامعۀ بهائی در ایران تأمین شود

  وین، ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ (۱ ژوئن ۲۰۱۱) – طبق گزارش های رسیده، در ایران خانه هایی بازرسی و افرادی مرتبط با یک مؤسسۀ آموزشی که توسط اعضای جامعۀ بهائی ایران و برای اعضای این جامعه تأسیس شده، دستگیر شدند. پیروان ديانت بهائی به خاطر داشتن اين دين از حضور در یک دانشگاه عادی در ایران محروم هستند. بازرسی خانه ها و دستگیری های اخیر نشان دهندۀ تلاش دیگری برای جلوگیری از دسترسی جامعۀ بهائی به تحصیلات است.

  مایکل اسپیندلگر، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه، گفت: «اخبار افزایش ظلم حکومت ایران نسبت به جامعۀ بهائی نگران کننده است. حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر برای هر فرد و مستقل از دین او است. محدود کردن دسترسی جوانان بهائی به آموزش پذیرفتنی نیست. من از حکومت ایران می خواهم به تبعیض علیه این اقلیت دینی پایان دهد و حقوق آنها را کاملاً محترم شمارد.»

  پیش از این در فوریۀ ۲۰۱۱ وزیر امور خارجه، اسپیندلگر، در خصوص وضعیت بحرانی حقوق بشر – به ویژه برای اقلیت های دینی – در ايران با همتای ایرانی خود، علی اکبر صالحی، در ژنو گفتگو کرد. در ماه های اخیر وضعیت بهائیان در ایران آشکارا رو به وخامت گذاشته است. آقای اسپیندلگر در پايان سخنان‌اش گفت: «آزار افراد به خاطر دین شان نقض فاحش حقوق بشر است. ایران باید به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد.»

  دین بهائی یک دین توحیدی مستقل و گسترده در سطح جهانی است. در اتریش دین بهائی یک جامعۀ دینی به رسمیت شناخته شده است.

  www.aussenministerium.at : منبع

http://www.iranpresswatch.org/fa/post/3030


 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options