Skip navigation.
Home

نسل کشی به تعویق افتاده - قسمت نهم

ادامه .. جامعه ی بابی و بهائی ايران: قضيه ی "نسل،کشیِ به تعويق افتاده"؟

موژان مومن


عقايد محقّقينِ مطالعات مربوط به نسل،کُشی


جهت ملاحظه قسمت قبلی مقاله اینجا را کلیک کنید

در توجّه به اين سؤال که آيا وضعيت بهائيان در ايران را بايد در مقوله ی نسل،کُشی قرار داد يا خير, بايد عقايد بعضی از محقّقين را در اين زمينه مورد بررسی قرار دهيم. متأسّفانه هيچيک از آنها تحليلی تفصيلی از مسأله انتشار نداده،اند, امّا چند نفر از آنها به نحوی گذرا در اين خصوص اظهار نظر کرده،اند. حتّی در اين حالت, کلّ اظهارنظرهای آنها به مرحله ی چهارم حرکت،های ايذايی عليه بهائيان مربوط می،شود و اگر موردی جز اين وجود داشته که به مراحل قبل از آن ناظر باشد بسيار معدود است.
در فهرست کردنِ مواردِ معلوم و مشکوک به نسل،کُشی در اين قرن, والتر اِتسِل (1988, ص2886) بهائيان را در زمره ی 31 موردی که فهرست می،کند, قرار می،دهد. باربارا هارف و تِد رابرت گِر (1988, ص365) وضعيت مجاهدين, کردها و بهائيان در ايران را از جمله 44 مورد نسل،کُشی و قتل عام سياسی[1] ذکر کرد که از جنگ دوم جهانی به بعد رخ داده است. امّا, طبقه،بندی کردن بهائيان در اين مقاله ی اخير, از آنجا که آنها را با اکراد و مجاهدين, که گروه،های فعّال و مسلّحِ مخالف حکومت هستند, در مقوله ی واحدی قرار داده شده, دچار تحريف شده است.[2] هلن فاين (1993, ص87) بهائيان را در زمره ی 18 واقعه ی نسل،کُشی که بين سالهای 1945 و 1990 شناسايی کرده, قرار می،دهد.
لئو کوپر (1985, صفحات 153-152) اظهار می،دارد که به نظر او:

تضييقات [بهائيان] مراحل اوّليه نسل،کُشی عليه يهوديان را تداعی می،کند. اتّهام به توطئه ی بين،المللی, تحريک اوباش و اراذل به ظلم و وحشی،گری, اخراج از استخدام دولتی, اخراج از مدارس, تخريب و اهانت به اماکن مقدّسه, مصادره ی اموال, و قتل قضايی عليه رهبران امر بهائی وجود دارد. امّا, در مقايسه با قربانيان يهودیِ نسل،کُشی آلمانی،ها, می،توان با تبرّی از عقيده و اسلام آوردن از اجرای حکم مصيبت،بار جلوگيری کرد. اکثر بهائيان شهادت را ترجيح می،دهند.

او در ادامه می،گويد:

کلّيّه نشانه،ها حاکی از سياستی است که جهتِ آن به سوی سرکوب سيستماتيک ديانت بهائي در ايران, و تهديدِ جدّی نسل،کُشی عليه پيروان آن متوجّه است ... من بهائيان ايران را به عنوان گروه گروگان توصيف کرده،ام. امّا آنها در معرض حرکت،های, به معنی واقعی کلمه, ايذايی هستند که برای اضمحلال و نابودی ديانت بهائی در ايران طرّاحی شده و لهذا قابل مقايسه با سرکوب بدعت،گذاران آلبيژين و پروتستان،های فرانسوی[3] در قرونِ سيزدهم و شانزدهم فرانسه است.

بعداً کوپر در سال 1990 (منقول در چرنی, 1999, ج2, ص382) اظهار داشت: "به عقيده ی من توصيف حرکت،های ايذايی عليه بهائيان به عنوان نسل،کُشیِ تهديدشده کاملاً صحيح است, که فقط با اعلاميه،های ماهرانه ی جامعه ی بين،المللی بهائی و اقدام قاطعانه در سازمان ملل متّحد و پارلمان اروپا از اجرای آن ممانعت شده است" (در مورد فعّاليت گسترده ی بهائی, نگاه کنيد به کوپر, 1985, صفحات 164-163؛ کوپر, 1992, صفحات 140-139). هلن فاين, همانطور که در بالا ديديم, وضعيت بهائيان در ايران را به عنوان قضيه ی نسل،کُشیِ عقيدتی طبقه،بندی کرده, که آن را به موازات قتل عام يهوديان در آلمان و کشتار جمعی ارمنيان در طیّ جنگ جهانی اوّل قرار می،دهد.
از نقطه نظر حقوقی, پاول آلن, در نشريه حقوق بين،الملل کُرنل[4] (1987, 339) می،نويسد, "تضييقات بهائيان معادل نسل،کُشیِ سيستماتيک است." او همچنين از کميسيون بين،المللی حقوق،دانان نقل می،کند که در سال 1981 اظهار داشت که بيانيه،های کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متّحد "نزديک" به چنين اتّهامی رسيد.[5]
چندين سازمان غيردولتی, مانند "نظارت بر نسل،کُشی"[6] و "فعاليت برای خاتمه دادن به نسل،کُشی"[7], نيز وضعيت بهائيان در ايران را در فهرست خود از اوضاعی که نسل،کُشی در جريان روی دادن است, قرار داده،اند.[8][1] Politicide ـ توضيح مترجم: به معنی تلاش تدريجی امّا سيستماتيک برای ريشه،کن کردن موجوديت مستقلّ سياسی است. در واقع نوعی کشتار جمعی هدفدار است که در آن گروهی از مردم را به علّت اعتقادات سياسی و ايدئولوژيک خود نابود می،کنند. اين لغت مشابه genocide است با اين تفاوت که Politicide به طور اخصّ گروه،های قومی, نژادی يا فرهنگی را هدف قرار نمی،دهد (dictionary.reference.com).

[2] وضعيت در ايران به عنوان انقلابی/، سرکوبگرانه طبقه،بندی می،شود ـ که به اقدام عليه دشمنان طبقاتی يا سياسی در خدمت به ايدئولوژی انقلابی يا عليه احزاب, فرَق يا نهضت،های سياسی با هدف سرکوب فعاليت مخالف, مبادرت می،شود. اين ممکن است تا حدّی بهائيان را در بر گيرد, امّا مقوله ی بهتر برای بهائيان آن است که آنها را مجزّا از مجاهدين و کردها قرار دهند.

[3] Huguenots ـ توضيح مترجم: مقصود پروتستان،های فرانسوی است که در قرن شانزدهم اصلاحات پروتستانی را به وجود آوردند و سالها به علّت عقايد خود در معرض تضييقات فراوان قرار داشتند. مأخذ لغت مزبور مشخّص نيست. جنگهای مذهبی در فرانسه در سال 1562 آغاز شد و تا 1598 به طور متناوب ادامه يافت. يکی از وقايع مشهور قتل عام روز سنت بارتولومی است که روز 23 اوت 1572 در پاريس شروع شد و به تمام فرانسه سرايت کرد. تقريباً تمام پروتستان،های برجسته در پاريس و هزاران نفر در ساير نقاط فرانسه کشته شدند (دائرة،المعارف بريتانيکا).

[4] Cornell International Law Journal

[5] Allen (1977, p. 346), citing note in International Commission of Jurists Review, vol. 4, 1981, p. 5

[6] Genocide Watch

[7] Campaign to End Genocide

[8] http://www.genocidewatch.org/genocidetable2003.htm ( که از 20 آوريل 2004 در دسترس قرار گرفته است)؛ http://www.endgenocide.org/genocide/bahai/html (در دسترس از 20 آوريل 2004)

جهت ملاحظه ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options