Skip navigation.
Home

اهرم جدید فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی:‌انتقال به زندان مخوف قزلحصار کرج

کمپین بین المللی حقوق بشر- برخی منابع موثق نزدیک به زندانیان عقیدتی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که طی ماه های گذشته چندین زندانی عقیدتی-سیاسی به زندان قزلحصار کرج منتقل شده اند و در شرایط بسیار ناگواری در این زندان نگهداری می شوند درحالی که برخی از این زندانیان در بازداشت موقت هستند و هنوز حکم قطعی دریافت نکرده اند. زندان قزلحصار، زندانی است که در آن متهمان یا مجرمان با جرائم غیرسیاسی و عمدتا افراد مرتبط با پرونده های موادمخدری و حتی شرارت در آن نگهداری می شوند. یک منبع موثق به کمپین گفت که با توجه به نوع زندانیانی که در این زندان نگهداری میشوند جان محمد پور عبدالله و چند زندانی سیاسی دیگر در این زندان در خطر میباشد.

یک منبع موثق از داخل زندان قزلحصار به کمپین گفته است که در روزهای گذشته یک زندانی سیاسی به نام امیر لطیفی در این زندان با چاقو مورد حمله یک زندانی دیگر قرار گرفته و به شدت مضروب شده و به بهداری زندان منتقل شده است. انتقال زندانیان سیاسی به زندان هایی از این دست، از منظر فعالان حقوق بشر اهرمی برای فشار هر چه بیشتر بر زندانیان عقیدتی به شمار می رود.

به گفته منابع یاد شدهمحمد پورعبدالله فعال دانشجویی طیف چپ و حدود ۱۰ زندانی سیاسی دیگر به زندان قزلحصار کرج منتقل شده اند. زندان قزلحصار هم اکنون دهها هزار زندانی را در خود جای داده است و به لحاظ بهداشتی، امنیت زندانیان و دیگر استانداردهای لازم برای نگهداری زندانیان در وضعیت اسف باری قرار دارد. این درحالی است که طبق آیین نامه سازمان زندان های ایران، زندانیان سیاسی از زندانیان عادی باید تفکیک شوند و نگهداری زندانیان سیاسی در بند مجرمین عادی خلاف میباشد.

تا کنون گزارش های غیر رسمی از اعدام های گسترده ، دسته جمعی و پنهانی دهها زندانی مربوط به مواد مخدر در زندان قزلحصار کرج منتشر شده است. همچنین موارد متعدد تجاوز و قتل زندانیان توسط دیگر زندانیان در این زندان به ثبت رسیده است. رئیس سازمان زندان های ایران گفته است که در این زندان بیش از سه برابر ظرفیت زندانی نگهداری میشود.

بنا به گفته برخی از زندانیان این زندان تنها حدود پنج هزار زندانی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج نگهداری می شوند. در اقدامی خلاف قوانین داخلی ایران انتقال تعدادی از زندانیان سیاسی به این زندان در حالی صورت گرفته است که هیچ حکمی دریافت نکرده اند و در بازداشت موقت به سر میبرند.

در روز ۲۴ اسفند ماه سال گذشته و در پی درگیری های صورت گرفته در این زندان دهها زندانی با ضرب گلوله مستقیم گارد ویژه زندان کشته شدند. آمار رسمی سازمان زندان ها تعداد زندانیان کشته شده در این درگیری را تنها ۱۴ نفر اعلام کرده است. این در حالیست که منابع موثق در گفتگو با کمپین از کشته شدن دهها زندانی در این زندان در این تاریخ خبر داده اند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ضمن درخواست برای تحقیق مستقل در ارتباط با درگیری روز ۲۴ اسفند در این زندان و شفافیت و اطلاع رسانی دقیق در خصوص تعداد و نحوه وچرایی اعدام های خودسرانه و مخفیانه دهها زندانی مربوط به جرایم مواد مخدر در این زندان، خواستار رسیدگی فوری به شرایط اسفبار همه زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار کرج میباشد.‏

http://www.chrr.biz/spip.php?article14098

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options