Skip navigation.
Home

قلم باید برای بیان واقعیات آزاد باشد و آزاد بماند

قلم باید برای بیان واقعیات آزاد باشد و آزاد بماند

*اسماعیل رزم آسا- روزنامه نگاروپژوهشگرتاریخ مطبوعات ایران

خوش آن امیرکه همواره با خلایق بود / خوش آن وزیرکه خدمتگزارصادق بود

وقتی مرحوم دکترمصدق به نخست وزیری برگزیده شد دریازدهم اردیبهشت 1330 طی نامه ای که درروزنامه ها ازجمله اطلاعات شماره 30/2/11-7508هم چاپ شد چنین نوشت : « شهربانی كل كشور- درجرائد ايران آنچه راجع به شخص اين جانب نگاشته می شود هرچه نوشته باشند وهركه نوشته باشد به هيچ وجه نبايد مورد اعتراض وتعرض قرارگيرد .( اطلاعات همان ،خبرهای كشور)

بنده درنخستين سميناربررسی مسائل مطبوعات ایران كه بیست سال پیش یعنی درششم اسفند 69درهتل استقلال تهران توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی برگزارشد درقسمتی ازسخنرانی خود که تمامی آن درچاپ اول ودوم کتاب : (قضاوت تاریخ – ازآقامحمد خان تامحمد رضاشاه ) که درسال 76 و1377 چاپ شده، به اين موضوع اشاره كردم وبه عرض شرکت کنندگان درآن سمینا رسانیدم که :

1-« درفاصله شهريور1320 تا كودتای 28 مرداد 1332 كه تاحدی آزادی قلم به وجود آمد ، نخست وزيروقت طی نامه ای در روزنامه ها نوشت وبه شهربانی كل كشوردستورداد هركس مطلبی عليه او در روزنامه ها نوشت حق ندارند اورا تعقيب كنند واين موجب شد تا مردم بدانند كه می شود ازاعما ل حكومت هم انتقاد كرد وهمين نسل وفرزندانشان بودند كه وقتی مملكت مورد تجاوزعراق قرارگرفت سرازپا نشناختند وخانه وكاشانه خود را ترك كرده شجاعانه دربرابر دشمن ايستادند وازميهن خود دفاع كردند . اما اگرنسل بعدی زبون وترسو بارآمد وتاخواست اظهارنظری كند اورا ازدستگاه بترسانند مانند همان افسرانی خواهد شد كه درشهريور20 مملكت را دراختياربيگانه گذاشتند وفراررابرقرار ترجيح دادند.»

2- آن روزبنا به جهاتی نام نخست وزيروقت را نبردم ولی همه دانستند كه منظورمن دكترمصدق بوده است. لذا اوبا اين اقدام خود ملتی را كه سال ها تحت ستم بود وجرأت اظهار نظرازاوسلب شده بود به ميدان مبارزه كشاند ودربرابر امپراطوری بريتانيا با همه ی ناوگانهای جنگی اش قرارداد ودست آنها را ازمنابع ملی ودخالت درامورمملكتی كوتاه كرد.البته تاوان سنگینی هم پرداخت زیراعلاوه برتحمل سه سال زندان مجرد ازمرداد 1335 تا آخرعمر،دراحمد آباد مستوفی درتبعید بسربرد ودر14 اسفند 1345 درسن 84 سالگی درگذشت ودرهمان احمد آباد مدفون شد و اجازه برگزاری مراسم یادبود هم به خانواده اش داده نشد.

درهرحال رهبران جامعه و رؤسای كشورها بايد با مردم رفتاری پدرانه ودلسوزانه داشته باشند تا درمواقع ضروری جانشان را دراه آنها نثاركنند. همچنانكه وقتی آقامحمد خان قاجاردركرمان درصدد دستگيری لطفعلی خان زند برآمد، مردم كرمان تاتوانستند اورا حفظ كردند. البته آنهاهم بهای سنگينی پرداختند ولی درعوض تاريخ هرگز اين فداكاری آنهارا ازياد نخواهد برد واين ازافتخارات مردم مهربان كرمان است .

درآن سمیناردرپایان سخنرانی خود عرض کردم : « اگرمردم خواسته های قانونی خودرا ازطریق مطبوعات با حکومت درمیان نگذارند، اگرحرف های دلشان را به دولتشان نگویند پس به چه کسی بگویند؟ بنابراین باید قلم برای بیان واقعیات آزاد باشد وآزاد بماند تا فضای مطلوبی برای آزادی مطبوعات وجود داشته باشد.ما همۀ رفتنی هستیم آن چه می ماند اعمال ما خواهد بود که فردا درسینه تاریخ ضبط خواهد شد خدا کند که عاقبتمان بخیرباشد.

خم چوشد این قد افراشته می باید رفت / پُل براین آب چو شد ساخته می باید رفت

خود گرفتیم که قمار ازهمه عالم بردیم / وقــت رفتن همـه را باخــته می باید رفت

http://torbatkhabar.blogfa.com/post-4168.aspx

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options