Skip navigation.
Home

دکتر محمد مصدق و بهائیان

دکتر محمد مصدق و بهائیان

اثر بهرام چوبینه

نوروز 1388

در این اثر خواندنی ، گوشه هائی جالب توجه از تاریخ معاصر ایران و نحوه برخورد دکتر محمد مصدق با نمونه هائی از سرکوب جامعه بهائی در یزد و شاهرود بررسی می گردد .

AttachmentSize
Mosadegh va Baha'is 6711.pdf466.65 KB