Skip navigation.
Home

هیات مبتنی بر منشور سازمان ملل و مساله بهاییان

روابط ایران و سازمان ملل متحد

قسمت دوم

نازیلا قانع

هیات مبتنی بر منشور سازمان ملل و مساله بهاییانبرای مطالعه قسمت قبلی اینجا را کلیک کنید

گزارش مساله بهاییان در فصل های 4 تا 6 کتاب حاضر به هیات مبتنی بر منشور سازمان ملل پرداخته جزییات بیشتری از مداخلات مربوطه را در ضمیمه 3 آورده است. بر اساس گفته هنکین (Henkin) در مورد هیات مبتنی بر منشور « فعالیت هایشان گاهی سیاسی به نظر می رسد نه قانونی، اما این اعضا در صدد القاء قواعد و هنجارها هستند و می تــوان آنها را بــخشی از سیستــم اجرایــی ] حقوق بشر[ به حساب آورد». (30) هسته مرکزی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل است. این کمیسیون خود دارای عضوی تابعه به نام کمیسیون تابعه سازمان ملل در حفظ و ارتقاء حقوق بشر می باشد. (31) در حقیقت همین کمیسیون تابعه بود که برای اولین بار مساله بهاییان را در دستور کار سازمان ملل قرار داد. نگرانی کمیسیون تابعه بود که بین سال های 1982 تا 2001 کمیسیون حقوق بشر را وادار نمود ایران را به عنوان محلی از نگرانی در مورد حقوق بشر در دستور کار قرار دهد. کمیسیون حقوق بشر گزارشگران ویژه، نمایندگان ویژه یا کارشناسان غیر تابعه ای را برمی گزیند که عمیقاً مساله را پیگیری کرده و موارد خاص یا کشورهای معینی را مورد بررسی قرار دهند. گزارش های ایشان نقشی حیاتی در بررسی شرایط بهاییان ایران بازی کرده است. نکاتی هم در مورد کمیته سوم مجمع کل سازمان ملل ذکر خواهد شد – این کمیته با مسایل اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه که شامل حقوق بشر نیز هست سر و کار دارد. نقش کمیته سوم از این جهت که قطعنامه های کشور را نیز می پذیرد و نمایندگان و گزارشگران ویژه و کارشناسان غیر تابعه کمیسیون حقوق بشر گزارش های جدید را به آن تحویل می دهند از اهمیت برخوردار است. هیات مبتنی بر منشور سازمان ملل در فضایی سیاسی کار می کنند در حالیکه حوزه عمل هیات مبتنی بر معاهده بیشتر قانون است. (32) عملکرد هیات مبتنی بر معاهده در مورد این موضوع در فصل 7 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آلستون (Alston) در مورد هیات مبتنی بر منشور می گوید:

آنها به مسایل گوناگون و متنوعی توجه دارند؛ معتقدند که هر دولتی، صرف نظر از تعهدات پیمانی خاص خود، یک خواهان (یا خوانده) واقعی و یا بالقوه است ؛ روی دستور کار خود که دائماً در حال گسترش است و باید در هنگام بحران جوابگو باشد کار می کنند؛ به عنوان آخرین چاره درگیر واکنش های خصمانه نسبت به دولت ها می شوند؛ برای حصول اطمینان از مفید بودن کار خود بیشتر به مشارکت اِن جی او (NGO) ها و نظرات عمومی تکیه می کنند؛ اغلب پس از تلاشی سخت و بدست آوردن رای اکثریت تصمیم گیری می نمایند؛ توجه نسبتاً کمی به مسایل هنجار بنیاد دارند؛ و بسیار نگران تاسیس چارچوب آیین نامه ای ویژه ای هستند که کارآمد بوده نگرشی خلق الساعه به بیشتر موقعیت ها داشته باشد. (33)

این گوناگونی و تنوع حتی نشان دادن اهمیت دستورکار هیات مبتنی بر منشور را نیز تبدیل به کاری پرمخاطره ساخته است و نکته جالب توجه این جاست که بیش از بیست سال در این گروه ها به مساله بهاییان توجهی مستمر معطوف شد. چشمگیر تر از همه، تلاش ایران در انکار و رد تمامی دعاوی تجاوز به حقوق بشر به هر نحو ممکن بود. افشاری می گوید: «سیاستمداران رژیم برای اغتشاش، تکذیب و پیچاندن موضوع هر تیری را در کمان می گذاشتند». (34) هر چند که این آشوبگری ها ایران را از چشم نظارتگر سازمان ملل دور نکرد، ولی به عقیده وی: «هر چه جریان نظارت بر حقوق بشر از دیدگاه سیاسی پیچیده تر شود، قرار دادن مسئولیتی مشخص برای دولتی که حقوق شهروندانش را نقض کرده دشوار تر می گردد». (35)

ادامه دارد...

برای مطالعه قسمت بعدی اینجا را کلیک کنید

بازنویسی

برای مطالعه قسمت قبلی اینجا را کلیک کنید

گزارش د ر موردمساله بهاییان در فصل های 4 تا 6 کتاب حاضر به "هیات مبتنی بر منشور سازمان ملل "پرداخته وجزییات بیشتری از مداخلات مربوطه را در ضمیمه 3 آورده است. بر اساس گفته هنکین (Henkin) در مورد هیات مبتنی بر منشور « فعالیت هایشان گاهی سیاسی به نظر می رسد نه قانونی، اما این اعضا در صدد القاء قواعد و هنجارها هستند و می تــوان آنها را بــخشی از سیستــم اجرایــی حقوق بشر به حساب آورد». (30) هسته مرکزی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل است. این کمیسیون خود دارای عضوی تابعه به نام کمیسیون تابعه سازمان ملل در حفظ و ارتقاء حقوق بشر می باشد. (31) در حقیقت همین کمیسیون تابعه بود که برای اولین بار مساله بهاییان را در دستور کار سازمان ملل قرار داد. نگرانی کمیسیون تابعه بود که بین سال های 1982 تا 2001 کمیسیون حقوق بشر را وادار نمود ایران را به عنوان محلی از نگرانی در مورد حقوق بشر در دستور کارخود قرار دهد. کمیسیون حقوق بشر گزارشگران ویژه، نمایندگان ویژه یا کارشناسان غیر تابعه ای را برمی گزیند که عمیقاً مساله را پیگیری کرده و موارد خاص یا کشورهای معینی را مورد بررسی قرار دهند. گزارش های ایشان نقشی حیاتی در بررسی شرایط بهاییان ایران بازی کرده است. نکاتی هم در مورد کمیته سوم مجمع کل سازمان ملل ذکر خواهد شد – این کمیته با مسایل اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه که شامل حقوق بشر نیز هست سر و کار دارد. نقش کمیته سوم از این جهت که قطعنامه های کشور را نیز می پذیرد و نمایندگان و گزارشگران ویژه و کارشناسان غیر تابعه کمیسیون حقوق بشر گزارش های جدید را به آن تحویل می دهند از اهمیت برخوردار است. هیات مبتنی بر منشور سازمان ملل در فضایی سیاسی کار می کنند در حالیکه حوزه عمل هیات مبتنی بر معاهده بیشتر قانون است. (32) عملکرد هیات مبتنی بر معاهده در مورد این موضوع در فصل 7 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آلستون (Alston) در مورد هیات مبتنی بر منشور می گوید:

آنها به مسایل گوناگون و متنوعی توجه دارند؛ معتقدند که هر دولتی، صرف نظر از تعهدات پیمانی خاص خود، یک خواهان (یا خوانده) واقعی و یا بالقوه محسوب می شود ؛آنان روی دستور کار خود که دائماً در حال گسترش است و باید در هنگام بحران جوابگو باشد کار می کنند؛ آنان به عنوان آخرین چاره درگیر واکنش های خصمانه نسبت به دولت ها می شوند؛ و برای حصول اطمینان از مفید بودن کار خود بیشتر به مشارکت اِن جی او (NGO) ها و نظرات عمومی تکیه می کنند؛ اغلب پس از تلاشی سخت و بدست آوردن رای اکثریت تصمیم گیری می نمایند؛ وتوجه نسبتاً کمی به مسایل هنجار بنیاد دارند؛ و بسیار نگران تاسیس چارچوب آیین نامه ای ویژه ای هستند که کارآمد بوده نگرشی خلق الساعه به بیشتر موقعیت ها داشته باشد. (33)

این گوناگونی و تنوع حتی نشان دادن اهمیت دستورکار هیات مبتنی بر منشور را نیز تبدیل به کاری پرمخاطره ساخته است و نکته جالب توجه این جاست که بیش از بیست سال در این گروه ها به مساله بهاییان توجهی مستمر معطوف شد. چشمگیر تر از همه، تلاش ایران در انکار و رد تمامی دعاوی تجاوز به حقوق بشر به هر نحو ممکن بود. افشاری می گوید: «سیاستمداران رژیم برای اغتشاش، تکذیب و پیچاندن موضوع هر تیری را در کمان می گذاشتند». (34) هر چند که این آشوبگری ها ایران را از چشم نظارتگر سازمان ملل دور نکرد، ولی به عقیده وی: «هر چه جریان نظارت بر حقوق بشر از دیدگاه سیاسی پیچیده تر شود، قرار دادن مسئولیتی مشخص برای دولتی که حقوق شهروندانش را نقض کرده دشوار تر می گردد». (35)

ادامه دارد...

برای مطالعه قسمت بعدی اینجا را کلیک کنید

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options