Skip navigation.
Home

حجاب در چشم سركوبگر و سركوب شونده

پوشش زنان همواره در 30 سال گذشته يكي از اصلي ترين مسائل داخلي براي نظام حاكم بر ايران بوده و كمرنگ و پررنگ شدن سخت گيري در نوع پوشش زنان در طول اين مدت رابطه ي معناداري با تحولات سياسي كشور داشته است.

با سپري كردن دهه ي شصت و روي كار آمدن دولت سازندگي، پوشش زنان ضمن حضور بيشتر آنها در جامعه، دست كم در رنگ دچار تحول اندكي شد و از يكسانيِ سياه - خاكستري به در آمد.

با روي كار آمدن دولت اصلاحات هر چند زنان اختيار انتخاب پوشش نداشتند، اما استفاده از رنگهاي گوناگون و مدلهاي مختلف، زيبايي و شادابي قابل توجهي به پوشش آنها داد.

با وجود تصريح احمدي نژاد در آستانه ي انتخابات دور نهم رياست جمهوري مبني بر اينكه "ما به لباس مردم چه كار داريم؟" و "واقعا مشكل كشور ما چند تار موي جوانان است؟"، پس از تصدي پست رياست جمهوري توسط وي، سخت گيريهاي فراواني در نوع پوشش زنان و دختران به وجود آمد.

"گشت ارشاد" را شايد بتوان از نخستين عباراتي دانست كه به محض شنيدن عنوان "دولت احمدي نژاد" به ذهن هر ايراني متبادر مي شود و درگيريهاي گاه و بيگاه خياباني بر سر تار موي دختري جوان و يا طول مانتوي وي خاطر هر ايراني را مي آزارد.

با وجود اين در آستانه ي انتخابات دهم رياست جمهوري و در پي كانديداتوري رييس دولت، گشتهاي ارشاد به آرامي صحنه ي اجتماع را ترك كردند؛ شايد به اين اميد كه با ايجاد اندك گشايشي در فضاي جامعه، مردم "گشت ارشاد" را از ياد ببرند و اين بار شعارهايي با رنگ و لعاب ملي گرايي و ميهن پرستي بتواند رييس جمهور را در سمت خود ابقا كند.

نتايج بحث برانگيز اعلام شده از سوي وزارت كشور در دهمين دور انتخابات رياست جمهوري، اعتراضهاي مردمي فراواني را در پي داشت.

تنوع فكري و در پي آن پوششي افراد شركت كننده در راهپيمايي هاي ميليوني پس از انتخابات را شايد بتوان از اصلي ترين ويژگيهاي منحصر به فرد اعتراضات مدني مردم ايران در اين برهه از تاريخ دانست و به طبع، اين تنوع بيشتر در پوشش زنان خود را نشان مي دهد.

حضور انبوه زنان از اقشار گوناگون جامعه و با تفكرها و ايدئولوژيهاي مختلف در كنار يكديگر در كمپين انتخاباتي سه تن از كانديداها پيام مهمي در بر داشت: سياستهاي دولت نهم به مذاق گروههاي اجتماعي اعم از اصلاح طلب و اصولگرا، راست و چپ، سنتي و مدرن، اسلامگرا و سكولار، محجبه و شل حجاب و ... خوش نيامده و عموم مردم را بر آن داشته كه بخواهند تغييراتي اساسي در دولت ايجاد كنند.

عكسها و فيلمهاي منتشر شده از اعتراضهاي خياباني پس از انتخابات بخوبي گوياي اين مسئله است كه حجاب، محل مناقشه ي اكثريت زنان نيست و آنها صرف نظر از نوع پوشش كه در واقع بيانگر نگرش و گروه اجتماعي آنهاست، خواسته هاي صنفي مشترك مهمي دارند كه مي تواند آنها را چنين راسخ در كنار يكديگر و دست در دست هم در مقابل سياستهاي حاكم به صف بكشد.

نكته ي مهم و قابل توجه ديگر در اين برهه از تاريخ نوع برخورد سركوبگران است. باز هم به گواه عكسها و فيلمهاي منتشر شده و صحنه هايي كه بارها و بارها در خيابانهاي تهران و ديگر شهرهاي بزرگ ايران در اين روزها ديده شده، نيروهاي سركوبگر، اعم از پليس، سپاه، بسيج و لباس شخصي ها، در برخورد با زنان ضمن تقسيم برابر باتوم و گلوله ميان زنان و مردان، ديگر نگران حجاب نيستند و دختراني را كه در اثر ضرب و شتم روسري از سرشان مي افتد – بي توجه به عريان شدن مو و سر – همچنان مي زنند و اتفاقا مضروبان نيز، بي توجه به افتادن پوشش از سر – بر خلاف عادت تاريخي – به جاي دست بردن به سوي حجاب و بازگرداندن روسري و چادر به روي سر، به دفاع از خود و خواسته هايشان ادامه مي دهند.

گويي سركوبگران با معترضان به توافقي نانوشته بر سر مسئله ي حجاب رسيده اند: آنجا كه پاي موجوديت حاكميت به ميان مي آيد، حجاب در چشم سركوبگران نيز رنگ مي بازد.

ساقی لقائی

http://www.meydaan.com/Showarticle.aspx?arid=845

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options